Pier21 - Krijst der safolle foar werom

Westersingel 28 Sneek - website
In tragikomeedzje fan Pier21 oer in spytmem, winskâlden and grutbringe
  • Thursday 12 Decembervanaf 20:15

Fan oktober ôf reizget Pier21 mei de nije foarstelling Krijst der safolle foar werom? troch hiel Fryslân. Oer it wichtige tema spytmem, winskâlden en grutbringe. Under the direction of Mara van Vlijmen and text by Ali Zijlstra Anna Raadsveld and Benno Veenstra spylje brother and sus dy 't in nachtlike konfrontaasje mei-inoar oangean oer bernewinsken, spytmemmen en âlderskip.

It is trije days before Christmas. Elkenien is drok dwaande mei tariedingen foar de feestdagen. This year it is ekstra exciting because: Frank makket spesjaal foar it doarp in krystmusical mei jonge bern. The rehearsals are in full swing. Yn alle hektyk ûntdekt Djoeke, syn suster, that se opnij yn ferwachting is.

Dêr skrikt se enoarm fan en se kin net langer fuortdrukke wat se eins al heel lang fielt: se wol gjin mem wêze. Frank dêrfoaroer wol neat leaver as tegearre mei syn man âlders wurde. What folget is a long night (yn it dekôr fan de krystmusical foar bern) dêr 't harren tsjinstelde (berne)winsken yn botse: Harren ideeën oer harren eigen âlden en jeugd en oer wat it betsjut om sels âlder te wêzen.