SSHUW Thaborhoeve (Tirns)
Thaborwei 10 Tirns -plan route

Terpafgraving van de kloosterterp was in 1892, de terpaarde bracht 70 cent de ton op. Ten noordwesten van de kloosterterp Thabor is tijdens opgravingen in 2006 het houten scheepje gevonden wat nu in het Fries scheepvaartmuseum tentoongesteld wordt.  Een bijzondere vondst, omdat het de oudst bewaard gebleven boot van Friesland betreft. Het bijzonder goed geconserveerde vaartuigje werd zo’n 2,5 meter onder het maaiveld aangetroffen. Het is zeven meter lang en 1.40 meter breed. De gangen zijn vervaardigd van eikenhout. Uit bestudering van de jaarringen bleek dat de bomen tussen 1180 en 1188 gekapt moeten zijn in Denemarken of Noord-Duitsland. Hieruit kan worden afgeleid dat er toen al handelsrelaties bestonden tussen Noord-Nederland en genoemde landen. Het scheepje is in Friesland in gebouwd

De hoeve is gebouwd op de ruïnes van het oude Thabor Kleaster. Het  klooster werd gesticht door ridder Rienck Bockema in 1406 en bleef bestaan tot 1572. De monniken van Thabor hebben er mede voor gezorgd dat de dijken in de toenmalige Middelzee zijn aangelegd. Deze dijken zijn nog altijd in het landschap aanwezig. Ten zuidoosten van het dorp staat een uit 1922 daterende Amerikaanse windmotor, die in 1999 werd aangewezen als rijksmonument.

Thabor tille

De brug over de Frjentsjertersfeart heeft zijn naam te danken aan het nabijgelegen klooster Thabor. We zijn hier in één van een groot aantal Hemmen in dit gebied, de Skerhim. De hemmen zijn ongeveer duizend jaar geleden ontstaan als polders in de Middelzee. De Frjentsjertersfeart is één van de vele aanvoerwateren welke vanuit alle hoeken van de provincie richting Sneek lopen, Sneek ligt als het ware als een spin in het web van waterwegen. Sneek is door de eeuwen heen van groot belang en betekenis geweest als handelscentrum voor de agrarische bedrijven in een grote straal rondom Sneek en met name voor de Zuidwesthoek van Fryslân. Andere vaarwegen van gelijke strekking zijn de Swette of Leeuwarder trekvaart, de Wâldfeart, de Boalserterfeart, de Geau en Houkesleat. Verder zijn er nog een aantal kleinere vaarwegen welke het waterwegenweb rondom Sneek completeren.